صفحه ۵۹۴

گزارش خبر
به: 316 یاران امام به روایت اسناد ساواک، کتاب 16، ص229. تاریخ: 141149 از: 20هـ3 شماره: 11526/20هـ3 موضوع: جمع آورى و حواله وجه براى خمینى

در تاریخ 71149 شیخى بنام کروبى به حسن تهرانى در کتابفروشى برهان واقع در بازار جعفرى مراجعه نموده و مبلغ پنجهزار تومان براى ربانى دریافت نمود. حسن تهرانى گفت این پول را حاج توکلى داده و حاج على حیدرى هم خودش نبود ضمناً بطوریکه محمد مصطفوى میگفت ربانى یا منتظرى حواله می‌دهند توکلى و حیدرى پول را از تجار بازار جمع آورى و به دو نفر مذکور میرساند. مصطفوى اضافه نمود لواسانى هر چه پول جمع کند مقدارى بطلاب میدهد و بقیه را به نجف میفرستد ولى منتظرى و ربانى اجازه دارند که بزندانیها کمک نمایندیکى از اتهامات همیشگى آیت‌الله منتظرى کمک به زندانیان سیاسى و خانوادة آنها است. و اگر چیزى اضافه ماند به نجف میفرستند.

نظریه شنبه ـ شنبه نظرى ندارد.

نظریه یکشنبه ـ 1ـ نامبردگان بالا عبدالرحیم ربانى شیرازى ـ شیخ حسینعلى منتظرى و سید محمد صادق لواسانى میباشند.

2 ـ اقدام مستقیم در این مورد باعث شناسائى منبع خواهد شد. آساى

نظریه چهارشنبه ـ نظریه یکشنبه مورد تایید است.

پرونده مربوطه در بخش 3 میباشد. 191149

ناوبری کتاب