صفحه ۵۹۲

تلگرافات صادره
به: کل سوم 316سیر مبارزات امام خمینى در آئینة اسناد، ج 19، ص16. تاریخ: 121149 از: عربستان سعودی شماره: 1219

تلگرام‌‌هاى شماره 4822/316 ـ 4891/316 ـ 4886/316 به اطلاع مأمورین آن اداره کل که فعلاً در مکه مستقر شده‌اند رسید اظهار می‌دارند:

سید حسن شیرازى با خودرو شخصى نمره بغداد از کویت به مکه آمده و در کاروان بعث النبى سکونت دارد و تحت مراقبت می‌باشد.

حسینعلى منتظرى و فرزندش محمدعلى منتظرى نیز تحت مراقبت بوده و فعالیتى ندارند.

آیت‌الله خمینى براى فرزندش احمد و برخى از ایادیش پیام فرستاده چون در سال جارى مقامات امنیتى ایران در نظر دارند موجبات تضعیف و بی‌آبرویى ما را در صورت ورود به عربستان فراهم سازند از انجام حج صرفنظر خواهم نمود.

شیخ رسول رضائى نیز با توجه به اینکه خمینى نمی‌آید نقش عمده‌ا‌‌ى نخواهد داشت.

موسى آیت الله‌زاده اصفهانى پیام فرستاده چون مقامات امنیتى ایران به عربستان سعودى آمده و قصد ترور مرا دارند لذا از سفر حج منصرف گردیده‌ام.

بر اوضاع تسلط کامل و با توجه به پخش شایعه مبنى بر وجود تعداد قابل ملاحظه‌اى از مأمورین در میان حجاج پیش‌بینى می‌شود که در بقیه مراسم نیز اوضاع با آرامش بگذرد.

اصل در پرونده حج است. در پرونده سید روح الله خمینى بایگانى شود. 13/11

ناوبری کتاب