صفحه ۵۹۰

به: ریاست ساواک قمفقیه عالقیدر، ج 1، ص142؛ بررسى و تحلیلى از نهضت امام خمینی، ج2، ص957. تاریخ:271049 از: اداره کل سوم شماره: 4676/316 درباره: حسینعلى منتظری عطف به: 3672/21 ـ 151049

خواهشمند است دستور فرمائید ترتیبى داده شود هرچه بیشتر به نامبرده بالا نزدیک شده و بین طرفداران چنین وانمود سازند مشارالیه با ساواک همکارى مینماید و نتیجه را اعلام دارند.

مدیر کل اداره سوم ـ مقدم 261049
7646/316 ـ 271049 بایگانى شود 271049

ناوبری کتاب