صفحه ۵۹

تهران اداره کل سومیاران امام به روایت اسناد ساواک، کتاب 19، ص47. تاریخ: 5842

شماره: 782
عطف: 6347 ـ 2842

جناب آقاى نخست وزیر در پاسخ تلگراف استاندار اصفهان مقرر فرمودند براى رسیدگى به این موضوع تیمسار سرلشگر پاکروان روز 17/7 به اصفهان تشریف خواهند آورد و برابر نظر ایشان اقدام شود. تیمسار ریاست ساواک روز مقرر به اصفهان وارد در استاندارى با سران بازار و روحانیون اصفهان ملاقات تذکرات و نصایح لازم را به آنان فرموده روز 20/7 به تهران مراجعت فرمودند بنابر معروضه فوق طبق تصمیم تیمسار ریاست ساواک از تنبیه بازاریان و دو نفر روحانى مزبوربراساس سند شماره 742 ‌ـ 15742، منظور آیات خادمى و منتظرى هستند. صرف نظر گردید.

صدقى
عیناً رمز و مخابره گردید. شرف الدین 5842 رونوشت برداشته و در کلى روحانیون گذاشته شد.حافظى رونوشت برداشته شد

ناوبری کتاب