صفحه ۵۸۹

به: 316 هاشمى رفسنجانی، دوران مبارزه، ج2، ص 1021. تاریخ: 21049 از: 20 هـ 3 شماره: 18894/20 هـ 3 جلسه هفتگى عده‌اى از روحانیون

از ساعت 0700 الى 0900 روز پنجشنبه 26949، جلسه‌اى با شرکت شیخ فضل الله مهدى زاده محلاتی، شیخ حسین کاشانی، شیخ جعفر شجونی، شیخ على اکبر‌ ‌هاشمی، سید على غیوری، شیخ على اصغر مروارید، محمد امامى کاشانى و محمد رضا مهدوى کنى در منزل شیخ جعفر شجونى تشکیل گردید. مروارید ضمن صحبت اظهار داشت: "روز جمعه 19949، به اتفاق شجونى از تهران و ربانى شیرازى و مسعودى از قم به طرف اصفهان حرکت کرده و در نجف‌آباد اصفهان میهمان شیخ حسینعلى منتظرى بوده‌اند". غیورى گفت: "فلسفى با سازمان امنیت تماس گرفته و گفته‌اند که منتظرى می‌تواند در قم سکونت نماید". سپس مروارید اضافه نمود: "من قصد دارم به زابل بروم و از بعضى رفقا که هنوز در تبعید هستند دیدن کنم". غیورى نیز گفت: "سازمان امنیت شهر رى مرا احضار کرده. نمی‌دانم چه کنم؟" افراد حاضر در جلسه همگى گفتند: "باید حتما بروید! در غیر این صورت به شما مشکوک می‌شوند". در پایان جلسه، در مورد پرداخته ماهانه براى تشکیل صندوق تعاون صحبت شد. مروارید اظهار داشت: "در مسجد ما یک صندوق تعاون وجود دارد، اگر رفقا مایل باشند می‌توانند وجوهاتى را که نزد محمد رضا مهدوى است به صندوق مذکور انتقال بدهند". نظریه شنبه: شیبه نظرى ندارد. نظریه یکشنبه: یکشنبه نظرى ندارد. آسامی. نظریه چهارشنبه: نظرى ندارد. (س ش223)

ناوبری کتاب