صفحه ۵۸۶

به: مدیریت کل اداره سوم 316فقیه عالقیدر، ج1، ص147؛ بررسى و تحلیلى از نهضت امام خمینی، ج2، ص960. تاریخ: 12849 از: ساواک قم شماره 3311/21 درباره شیخ حسینعلى منتظری عطف به: 3255/316 ـ 21749

در اجراى اوامر صادره اقدام، ولى اشاعه ارتباط منتظرى با ساواک مورد قبول هیچیک از روحانیون منطقه قرار نگرفته و وى را از اینگونه اتهامات مبرا می‌شناسند و آزادى وى را اغلب معمول موقعیت ارزنده او در جامعه روحانیت می‌دانند./ق 316 بایگانى شود. 17/8

رئیس ساواک قم ـ مهران
(س ش221)

ناوبری کتاب