صفحه ۵۸۳

از: بخش 316فقیه عالقیدر، ج1، ص146؛ بررسى و تحلیلى از نهضت امام خمینی، ج2، ص 959. تاریخ: 6849 گزارش درباره حسینعلى منتظرى اهل نجف‌آباد و از مدرسین حوزه علمیه قم محترماً به استحضار می‌رساند: منظور: بعرض رسانیدن نتایج حاصله از اجراى طرح تضعیف نامبرده فوق.

سابقه: نامبرده فوق از روحانیون افراطى و طرفدار خمینى که داراى سابقه محکومیت می‌باشد پس از فوت آیت‌الله حکیم فعالیتهایى را در قم به منظور تعیین خمینى به‌ عنوان مجتهد اعلم شروع و به همین لحاظ بازداشت و به تهران اعزام و سرانجام پس از اینکه متعهد گردید که دست از فعالیت‌‌هاى گذشته خود بردارد و نجف‌آباد را جهت سکونتش انتخاب نموده از وى رفع بازداشت و به نجف‌آباد عزیمت نموده است.

اقدامات انجام شده: به منظور تضعیف موقعیت نامبرده فوق در بین روحانیون و وانمودکردن اینکه مشارالیه ارتباطاتى با ساواک اصفهان دارد از ساواک اصفهان خواسته شد که مسئول امنیت داخلى آن ساواک هر پانزده روز یک بار در انظار مردم با وى ملاقاتهایى انجام و مقدارى از تألیفات خمینى نیز به ساواک مزبور ارسال که به منتظرى تحویل تا توزیع نماید و اضافه گردید در موقعى تحویل منتظرى داده شود که چند نفر از روحانیون شاهد جریان باشندیکى از روحانیون شاهد! شیخ عباس تیرانى بود که در سند شماره 217 آمد. که به همین نحو عمل گردیده است. با عرض اینکه متعاقب اقداماتى که به شرح فوق صورت گرفته گزارشهایى مبنى بر اشاعه موضوع ارتباط و همکارى منتظرى با ساواک در بین روحانیون و اصل و نتایج مورد نظر از اجراى طرح مشهود گردیده است. مراتب استحضاراً معروض گردید. ح به عرض تیمسار ریاست ساواک رسید ـ تاریخ 12849

ناوبری کتاب