صفحه ۵۸۱

به: ریاست ساواک قمفقیه عالقیدر، ج1، ص141؛ بررسى و تحلیلى از نهضت امام خمینی، ج2، ص 957. تاریخ:21749 از: اداره کل سوم (316) شماره: 3255/316 درباره شیخ حسینعلى منتظرى عطف به 3203/21ـ 16749

خواهشمند است دستور فرمائید به منظور تضعیف نامبرده بالا به نحو غیرمحسوس بین روحانیون شایع نمایند مشارالیه با ساواک رابطه و همکارى دارد و به همین جهت پس از دستگیرى بلافاصله آزاد و به نجف‌آباد عزیمت کرده است. نتیجه اقدامات را اعلام دارند.

مدیر کل اداره سوم ـ مقدم
تاریخ 19749
مسئول بررسى ـ اوانی رئیس بخش 316 ـ ازغندی رئیس اداره یکم عملیات بررسى ـ جوان در پرونده حسینعلى منتظرى بایگانى شود. 21/7

ناوبری کتاب