صفحه ۵۸۰

شود، زیرا اگر آقاى خمینى به قم پول ندهد، عین این وجوهات به نجف برده می‌شود و ارز زیادى از کشور خارج می‌گردد".

توضیح شنبه: مشخصات کتابى که در این جلسه از آن بحث شد، به این شرح است: اندیشه‌‌‌هاى میرزا فتحعلى آخوندزاده، ترجمه فریدون آدمیت، از انتشارات خوارزمی، شماره ثبت 384 ـ 20449.

نظریه شنبه: بهتر است اجازه داده شود که آگهى تسلیت مزبور در روزنامه کیهان چاپ گردد، زیرا از نظر عموم توجهى به این موضوع نمی‌شود و اگر جلوگیرى شود، ضمن بالا رفتن بیشتر موقعیت امضا کنندگان، این افراد بیشتر بدبین خواهند شد. آزرم.

نظریه یکشنبه: یکشنبه نظرى ندارد. آزرم.

نظریه چهارشنبه: نظرى ندارد. نگهبان. (س ش218)

ناوبری کتاب