صفحه ۵۷۹

به: 316 هاشمى رفسنجانی، دوران مبارزه، ج2، ص 1000. تاریخ: 21749 از: 20 هـ 3 شماره: 17607/20 هـ 3 جلسه روحانیون

جلسه روحانیون، از ساعت 0600 الى 0900 بامداد مورخه 16749، در منزل محمد حسین طاهری، واقع در خیابان ری، کوچه دردار، کوچه آیت‌الله تقوى شیرازى پلاک50 و با شرکت آقایان محمد على موحد کرمانی، محمدرضا مهدوى کنی، حسین کاشانی، اکبر‌ ‌هاشمى رفسنجانی، حسین انصاریان، حسن لاهوتی، فضل الله مهدى زاده محلاتی، سید على غیوری، محمد امامى کاشانی، نجم الدین اعتماد زاده، احمد توکلی، دکتر باهنر تشکیل گردید. در این جلسه، ابتدا امانى رشتى که از طلاب قم است تلفناً با آقاى طاهرى تماس گرفت و طاهرى وى را نیز به جلسه دعوت نمود. پس از آن، شیخ على اکبر رفسنجانى گفت: "مى گویند مادر شیخ حسینعلى منتظرى مرحوم شده است." مادرم هم در همان ایام تبعید به نجف‌آباد از دنیا رفت ـ خدا رحتمش کند ـ در نجف‌آباد برایش مجلس گرفتیم. یک عده از قم آمده بودند"، آیت الله منتظری، خاطرات، ج1، ص 281. و چون حاضران آن را تأیید کردند، وى پیشنهاد کرد به وسیله روزنامه کیهان آگهى تسلیتى داده شود و در همان جلسه تسلیت نوشته شد و به امضاى حضار رسید و قرار شد از عده‌اى دیگر هم امضا گرفته شود از بعضى دیگر نیز تلفناً امضا گرفته شود و شیخ حسین کاشانى به وسیله تلفن موضوع را با سید محمد مهدى طباطبایى که به جاى محمد رضا سعیدى نماز می‌خواند در میان گذاشت و اجازه امضا گرفت، لیکن شیخ على اکبر‌ ‌هاشمى به این کار اعتراض کرد و گفت: "تلفن مرحوم سعیدى کنترل است، نباید مطالب را با تلفن به بازماندگان ایشان گفت". بعد حاضران مبلغ 500 ریال به عنوان ماهیانه به محمدرضا مهدوى پرداخت کردند. سپس یکى دیگر از حاضران به نام احمد توکلى کتابى که در آن به مقدسات اسلامى بسیار توهین شده بود نشان داد و مقدارى از مطالب آن را خواند و قرار شد به وزارت فرهنگ و هنر که اجازه چاپ داده است هر یک جداگانه اعتراض نمایند.

پس از این موضوع، آقاى اعتماد زاده گفت: "شنیده‌ام سید حسن قمى که در کرج است آزاد می‌شود". آقاى مهدوى در پاسخ اظهار نمود: "درباره حضرت آیت‌الله خمینى هم چنین شایعاتى هست". آقاى توکلى گفت: "اگر راست می‌گویند بگذارند شهریه طلاب قم از طرف خمینى داده

ناوبری کتاب