صفحه ۵۷۸

گزارش وقایع روزانه
از: 316 فقیه عالقیدر، ج1، ص144. تاریخ:19749 محترماً معروض می‌دارد. برابر اعلام ساواک اصفهان:

اخیراً در نجف‌آباد شایع شده شیخ حسینعلى منتظرى با ساواک همکارى دارد و در بین متعصبین مذهبى گفتگوهایى در این زمینه صورت گرفته از جمله شخصى به نام شیخ عباس تیرانى اظهار نموده بند و بست‌هایى بین منتظرى با سازمان وجود دارد زیرا چندى قبل مشاهده کرده یک کارتن از صندوق اتومبیلى خارج و به منزل منتظرى برده‌اند و اکنون می‌فهمد که همین رساله‌‌‌هاى خمینى بوده که توسط منتظرى بین طلاب توزیع شده استاین شگرد نگرفت (رک: پانوشت سند 216). از برخى اسناد به دست می‌آید که: ایجاد محدودیت در چاپ و توزیع رساله‌هاى امام خمینى موجب تبلیغ ایشان شده است بنابراین براى خنثی‌کردن فعالیت‌هاى طرفداران امام و تضعیف ایشان و وانمود‌کردن این مطلب که ایشان جهت احراز مقام مرجعیت با مقامات دولتى ارتباط دارد؛ دستور داده می‌شود تعدادى از رساله‌هاى ایشان توسط نیروهاى ساواک پخش شود، رک: بررسى و تحلیلى از نهضت امام خمینی، ج2، ص956ـ954. . (س ش217)

ناوبری کتاب