صفحه ۵۷۶

برگ خبر
به: شهربانى کل ـ اداره اطلاعاتامام خمینى در آئینه اسناد شهربانی، ج5، ص 8. تاریخ: 24649 از: نجف‌آباد شماره: 457/5 موضوع: رساله خمینی

به قرار اطلاع حاصله روز 22649 از ساواک اصفهان و تهران به منزل شیخ حسینعلى منتظرى چند نفر آمده‌اند و 60 جلد رساله خمینى را به شیخ على محمد پورنمازى تحویل داده‌اند که منتشر نمایند"آن وقت که در نجف‌آباد بودم یک روز دیدم که یک کارتن پر از رساله‌هاى امام و حاشیه عروه و تحریرالوسیله آوردند درب منزل، گفتند: این را جناب تیمسار مقدم فرستاده که بدهیم خدمت شما و گفتند شما مى‌گفتید رساله آقاى خمینى در دسترس مردم نیست اینها را بگیرید در اختیار افرادى که علاقه‌مندند بگذارید!، پیدا بود اینها را از یک‌نفر گرفته‌اند و برداشته‌اند آورده‌اند؛ من یکدفعه به ذهنم خطور کرد که برنامه‌اى در این قضیه است، گفتم: مگر من رساله پخش‌کن هستم؟ حالا بگویید اینها را از چه کسى گرفته‌اید؟ گفتند: نه اینها را جناب تیمسار براى شما فرستاده‌اند، گفتم من احتیاجى به اینها ندارم، آنها باز اصرار کردند که اینها را جناب تیمسار فرستاده‌اند، گفتم: من احتیاجى به اینها ندارم، آنها باز اصرار کردند که بد است برگردانیم؛ آقاى پورنمازى هم آنجا بود، گفت: خوب من اینها را بر مى‌دارم، گفتم: پس به اسم من نباید بردارى من احتیاجى به اینها ندارم؛ بالاخره آقاى پورنمازى آنها را برداشت. اتفاقا بعد از یک مدتى از شهربانى آمده بودند به خانه مرحوم پورنمازى که آن رساله‌ها را که پیش تو بود چه کردى؟ گفته بود: آنها را ساواک به من داده، گفته بودند: الان ما را فرستاده‌اند که آنها را ببریم!، بعد یک رسید به او داده و رساله‌ها را گرفته و برده بودند. احتمال توطئه مى‌دادم به همین جهت قبول نکردم، بعد هم با مراجعه شهربانى به منزل آقاى پورنمازى مشخص شد که قطعاً توطئه بوده است"، آیت‌الله منتظری، خاطرات، ج1، ص287. . گیرندگان: تیمسار ریاست شهربانی‌هاى استان اصفهان ارزیابى خبر: به احتمال قوى صحیح است. نظریه خبر در متن بدون دخل و تصرفى نوشته شده است. رونوشت برابر اصل اطلاعیه است.

ناوبری کتاب