صفحه ۵۷۱

گزارش خبر
به: 316سیر مبارزات امام خمینى در آئینه اسناد، ج 10، ص103. تاریخ: 17649 از: 20 ى 3 شماره: 16943/20 ى 3 موضوع: ارسال وجه براى خمینی

یکى از طلاب قم به نام سید حسن طباطبائى دریک مذاکره خصوصى اظهار داشت سید صادق لواسانى نماینده خمینى در تهران وجوهاتى را که جمع می‌شود به وسیله شیخ محمد افغانى که از طلاب نجف و اهل پاکستان بوده و همه ماهه از طریق ایران به افغانستان و پاکستان مسافرت می‌نماید به عراق می‌فرستد. لواسانى اخیراً مبلغ چهل‌هزار تومان به محمد افغانى داده که به وسیله چند نفر طلبه دیگر به نجف برساند و براى اینکه سوءظن مأمورین جلب نشود هر کدام مبلغ ده‌هزار تومان با خود می‌برند. طباطبائى سپس درباره وضع حوزه علمیه قم صحبت نمود و گفت بعد از فوت آیت‌الله حکیم مدرسین عالیقدر حوزه علمیه قم مثل ربانى شیرازی، شیخ حسینعلى منتظرى و شیخ على مشکینى چون فتوا دادند که مرجع باید خمینى باشد تحت تعقیب قرار گرفتند و تبعید و یا فرارى شدند وضع قم فعلاً خراب است شریعتمدارى را هم همه می‌دانند که نوکر سازمان امنیت است و شهریه او را قبول نمی‌کنند فعلاً براى ادامه تحصیل باید به اصفهان رفت و آقاى خادمى نماینده خمینى در آن شهرستان است. نظریه شنبه: شنبه نظرى ندارد. نظریه یکشنبه: تحقیق از سید حسن طباطبائى باعث شناسایى منبع خواهد شد. آسای نظریه چهارشنبه: نظریه یکشنبه مورد تأیید است. نگهبان

ناوبری کتاب