صفحه ۵۷

کشور داشت و در تمام مواقعیکه نیرو‌‌هاى مملکت دچار تزلزل و ضعف شده بود روحانیت با تمام قوا در برابر بیگانگان ایستاد در مواقعیکه بسیارى از مامورین خائن و عده‌اى از مالکین و فئودال‌‌هاى بزرگ با ایجاد ناراحتیها قهرا عامل نشر کمونیسم بودند نیروى روحانیت یگانه حافظ مملکت بود و با استفاده از نفوذ معنوى خود ایران را از این خطر قطعى نجات داد بنابراین جاى تعجب نیست اگر دیده شود که استعمارگران خارجى و مزدوران داخلى آنان بجنگ روحانیت برخاستند زیرا خوب فهمیدند تا روحانیت و حوزه علمیه قم برقرار است نمیتوانند خواب‌هائى را که براى این ملت دیده‌اند تعبیر نمایند متاسفانه با همه سوابق و خدمات نامبرده دولت ایران وضع حوزه علمیه قم را متزلزل و پس از چند حمله بالاخره مرجع عالیقدر شیعه حضرت آیت‌الله خمینى ادام الله ظله را بجرم دفاع از دین و آزادى بازداشت نمود و احساسات ملت مسلمان ایران را برانگیخت و بدنبال آن مسلمانان ایران با اعتصاب‌‌هاى بی‌سابقه و تظاهرات کم نظیر و فرستادن هزاران طومار و تلگراف آزادى معظم له و تامین هدف‌‌هاى روحانیت را خواستار شدند حوزه علمیه قم از بازداشت حضرت آیت‌الله خمینى مد ظله سخت ناراحت و چند هزار طلاب در نگرانى شدیدى بسر میبرند و بدولت اخطار میکنند که هر چه زودتر باید رفع مزاحمت از معظم له گردد بقم تشریف آورده و باتفاق حضرت آیت‌الله گلپایگانى ادام الله ظله و سایر علماء اعلام دامت برکاتهم همچنان بدفاع از حریم مقدس قرآن و دین بپردازند درود فراوان بر حوزه مقدسه نجف اشرف و علماء مهاجر شهرستانها و سایر علماء اعلام و ملت غیور ایران که در این نهضت مقدس از هرگونه فداکارى و از خود گذشتگى مضایقه نداشته‌اند حوزه مقدسه علمیه قم بر خود لازم میداند که از مساعى جمیله آنان بدین وسیله تشکر نمایند. بتاریخ یازدهم جمادى الاول 1383

على المشکینى الاردبیلى ـ حسینعلى منتظرى نجف‌آبادى ـ اسداله نوراللهى ـ عبدالرحیم ربانى شیرازى ـ مهدى الحسنى الروحانى ـ ابوالقاسم خزعلى ـ احمد آذرى ـ مهدى الحائرى الطهرانى ـ ابراهیم امینى ـ جعفر سبحانى تبریزى ـ على الاحمدى المیانجى ـ احمد جنتى ـ الاحقر صادق خلخالى ـ میر آقا موسوى زنجانى ـ محمدمهدى ربانى ـ سید ابوالفضل میر محمدى زرندى ـ یحیى الانصارى شیرازى ـ ابوالقاسم مسافرى ـ مجتبى الطهرانى ـ ضیاء الدین الحسینى الاشکورى ـ على اصغر مروارید ـ سید محمدرضا سعیدى خراسانى ـ الاحقر سید مهدى الاجوردى حسینى ـ جواد علم الهدى ـ الاحقر عبدالعلى قرهى ـ عبدالعظیم المحملى ـ محمد تقى مصباح یزدى ـ على اکبر مسعودى ـ سید محمد ابطحى ـ الاقل السید محمدباقر الموسوى ـ احمد پایانى ـ اردبیلى ـ محمد

ناوبری کتاب