صفحه ۵۶۳

اعلامیه جبهه ملى ایران در خارج از کشور (بخش اروپا) بررسى و تحلیلى از نهضت امام خمینی، ج2، ص642.

تاریخ: تیرماه 1349برابر با ژوئیه 1970
هموطنان مبارز،

رژیم ترور و اختناق شاه که بوسیله سازمانهاى جاسوسى امپریالیستى و توسط نیروى ارتجاعى داخلى مدت هفده سال است سایه شوم خود را بر میهن ما انداخته، نه تنها ثمره مبارزات و افتخارات گذشته مردم میهن ما را برباد داده، بلکه میهن ما را میدان تاخت ‌وتاز تجاوزکاران امپریالیسم جهانى گردانیده و به حقوق و منافع مردم بطور مکرر تجاوز کرده است.

از کودتاى شوم 28 مرداد تاکنون عده کثیرى از آزادیخواهان و مبارزین میهن‌پرست در میدانهاى اعدام، سیاه چالهاى زندان، شکنجه گاه‌هاى رژیم قربانى شده‌اند.

هر بار عده کثیرى از طبقات و اقشار مختلف مردم که بوضع ناهنجار موجود اعتراض کرده‌اند از طریق بازداشتها، تبعیدها، تشکیل دادگاه‌هاى فرمایشى و نمایشى و بمباران مناطق فارس و کردستان و غیره مورد تجاوز قرار گرفته‌اند.

خیانت و جنایات رژیم شاه بحدى است که بر شمردن آن در این مختصر نمی‌گنجد، ولى کافى است گفته شـود که استقلال و آزادى مردم و میهن ما در کلیه شئون از بین رفته و مشتى جانى و غارتگر برجان و مال و ناموس مردم حاکم گردیده‌اند.

از اسفندماه 48، موج جدیدى از ترور و اختناق سراسر ایران را فراگرفته است.

دانشگاههاى ایران مکرر مورد تجاوز ارتش و پلیس ضدخلقى شاه قرار گرفته‌اند. عده‌اى از روشنفکران انقلابى و روحانیون مبارز بدون هیچ دلیلى مدتها است در بازداشتگاههاى دژخیمان شاه اسیرند. طبق آخرین اطلاعى که بدست ما رسیده، دانشجویان دانشگاه‌هاى ایران بدنبال تظاهرات وسیع علیه شرکت واحد اتوبوس‌رانی، مرتب در حال اعتصاب و مبارزه هستند. دانشجویان چندین دانشکده در تهران از شرکت در امتحانات خوددارى می‌کنند.

دانشجویان دانشکده شیراز بعنوان اعتراض به روش ضدفرهنگى رژیم از دوازدهم خرداد 49 دست به اعتصاب زدند. در اثر حمله ارتش و پلیس چهل نفر از دانشجویان به سختى مجروح می‌شوند و عده‌اى از دانشگاه اخراج و پانزده نفر نیز دستگیر شده‌اند.

کلیه دانشجویان آموزشگاه عالى جنگل و مرتع گرگان، از هفته اول خرداد دست به اعتصاب

ناوبری کتاب