صفحه ۵۶۰

گزارش خبر
به: 312یاران امام به روایت اسناد ساواک، کتاب 16، ص208. تاریخ: 14449 از: 20هـ3 شماره: 9435/20هـ2

موضوع: اظهارات عباس فدائى در مورد ربایندگان هواپیمائى ملى ایران و زندانى کردن افراد روحانى

عباس فدائى که یکى از افراد فعال حزب ملت ایران است ضمن مذاکراتى اظهار داشت که شب گذشته آن سه نفر ربایندگان هواپیماى ایران در ساعت 2100 در رادیو بغداد مصاحبه خود اظهار داشتند که از رژیم ایران فوق‌العاده بستوه آمده و دولت ایران کاملاً خائن میباشد و ادامه داد از آن سه نفر رباینده هواپیما یکنفر دانشجوى دانشگاه آریامهر صنعتى شریف و دیگرى برادر وى و دیگرى دانشجوى دانشکده پلى تکنیک امیرکبیر است و 5 نفر از دانشجویان توسط دادستانى ارتش بازداشت و هر یک محکوم به 25 سال حبس شده‌اند و اضافه نمود امکان دارد 4 نفر از رفقاى ما بنامه‌اى نمازى ـ خوئى ـ جمشیدى و مخبرى را نیز دادستانى ارتش محاکمه نماید و اخیراً دانشجویان دانشگاه تهران هم اعلامیه داده‌اند ولى هنوز بدست ما نرسیده است و نیز سازمان امنیت مروارید و کلانترى و چندین نفر دیگر از علماى طرفدار خمینى را به زندان‌‌هاى برازجان تبعید نموده است و همچنین منتظرى را هم از زندان قزل‌قلعه که نزد داریوش فروهر بوده تبعید نموده و ربانى هم از طرفداران خمینى است و هر روز یک دست لباس میپوشد و هنوز سازمان امنیت او را نشناخته است و او یک چریک بتمام معنا میباشد و تمام اعلامیه‌‌‌هاى خمینى زیر نظر این شخص چاپ میشود در خاتمه اظهار نمود یکعدد اعلامیه مربوط بعلماء که تمام آنان بعد از مرگ حکیم براى خمینى تسلیت ارسال داشته‌اند و خمینى را پیشواى مسلمانان جهان انتخاب نموده‌اند جهت مطالعه در اختیار قرار داد و اضافه نمود که علماء تصمیم دارند رساله‌‌‌هاى خمینى را بچاپ رسانیده و بدون دریافت وجه در بین مردم توزیع نمایند در این مذاکرات غلامرضا بخشى نژاد ـ کامرانى ـ و خالوئى نژاد که یکى از افراد حزب ملت ایران و کارمند وزارت آموزش و پرورش میباشد شرکت داشتند.

ناوبری کتاب