صفحه ۵۶

گزارش اطلاعات داخلی اداره دوم عملیاتمدرسه فیضیه به روایت اسناد ساواک، ص 107. تاریخ: 21742 محل: تهران شماره:230/321 موضوع: پخش نامه سرگشاده علماء حوزه علمیه قم

نامه سرگشاده ضمیمه از طرف علماء حوزه علمیه قم در محافل روحانى تهران توزیع گردیده است. نامه سرگشاده فضلاء و مدرسین حوزه علمیه قم بهیئت دولت

8742
بسمه تعالى

با فرارسیدن سال نو بار دیگر فضلاء و محصلین از نقاط مختلف بحوزه علمیه قم مراجعت کرده و آماده شروع درس و بحث شده‌اند حوادث سال گذشته و رنجها و ناراحتیها که در نتیجه مبارزه با بدعت‌ها از طرف دولت متوجه حوزه شد و قربانیها که داد بر خلاف آنچه کوته فکران تصور میکردند کوچکترین تاثیرى در اراده آهنین افراد این حوزه و دانشجویات مکتب جعفرى ننمود و همه با عشق و شوق فراوان بمرکز برگشته و براى ادامه تحصیلات و انجام وظائف دینى همچنان آماده شده‌اند چه آنان خوب میدانند و براى ملت ایران نیز روشن است که حوزه علمیه قم سنگر مبارزه رجال دین و حامیان قرآن علیه بی‌دینى و ظلم و استبداد است؟ نباید آنرا خالى گذاشت حوزه علمیه قم است که آیات عظام و مجتهدین بنام و گویندگان و نویسندگان توانا در آغوش خود تربیت کرده و باجتماع و ایران تحویل داده است از این حوزه است که کتاب‌‌هاى پرارزش منتشر و شبهات بیدینان و مغرضان پاسخ میدهد از همین حوزه است که گویندگان و وعاظ محترم در مواقع مقتضى بنقاط مختلف ایران رفته و بدون اینکه بارى بدوش مملکت باشند و بودجه‌‌‌هاى سنگین دولت بمصرف حقوق آنها برسد مردم را از رفتار زشت و دزدى و رشوه‌خوارى و خیانت که سرچشمه همه فسادها است نهى و بدرستى و پاکى و صحت عمل و حمایت از بیچارگان و کمک ستمدیدگان و امیدارند تاریخ ایران و مخصوصا حوادث اخیر بخوبى نشان می‌دهد که روحانیت ایران و مخصوصا حوزه علمیه قم چه نقش مهمى در حفظ استقلال

ناوبری کتاب