صفحه ۵۵۸

گزارش خبر
از:10 فآیت‌الله العظمى گلپایگانی(ره) به روایت اسناد ساواک، ص 753. تاریخ:8449 به: 10 هـ شماره:18610 ف موضوع: روحانیون گلپایگان

در ساعت 1200 روز 1449 مهدى نوربخش کارمند آموزش و پرورش قم که به گلپایگان آمده بود اظهار می‌داشت در قم عده‌اى از محصلین حوزه‌هاى علمیه را دستگیر نموده‌اند و دو نفر به نام شیخ على افتخارى حسابدار آقاى گلپایگانى و گلزارى که در منزل آقاى گلپایگانى کار می‌کند جزو دستگیرشدگان معرفى نموده.

ضیاء مهدوى خرازى فروش در گلپایگان میگفت شیخ معانى که تازه از قم آمده در منزل آقاى صافى موضوع دستگیرى دو نفر فوق را تکذیب و اظهار نمود عده‌اى از مدرسین که معروف‌ترین آنها منتظرى نجف‌آبادى است دستگیر و تبعید شده‌اند.

شیخ احمد فریدنى در تاریخ 3449 اظهار می‌نمود نجف‌آبادى از طرفداران حقیقى خمینى است و حتى روزى در منزل به آیت‌الله گلپایگانى می‌گوید شما هم خوب است مثل آقاى خمینى عمل کنید ولى آقایان گلپایگانى در جواب می‌گوید من نمی‌توانم مثل او باشم. شیخ احمدى می‌گفت منتظرى یکى از روحانیون انقلابى است.

ضمناً اضافه نمود منتظرى با اشراقى که چندى قبل فوت کرد و هیچ کس در مراسم تدفین وى شرکت نکرده بود مخالف می‌باشد.

نظریه یک شنبه: مفاد گزارش فوق احتیاج به تحقیق و بررسى بیشتر در قم دارد. اورنگ نسخه اول در 161127 میباشد این نسخه در پرونده آیت‌الله گلپایگانى بایگانى شود. 31449

ناوبری کتاب