صفحه ۵۵۷

گزارش خبر
به: 312سیر مبارزات امام خمینى در آئینه اسناد، ج 10، ص76. تاریخ: 28349 از: 20 ى 2 شماره: 9200/20 ى 2 موضوع: اظهارات پروانه اسکندرى در مورد بازداشت عده‌اى از روحانیون

پروانه اسکندریهمسر داریوش فروهر که هر دو در پاییز 1377 به طرز فجیعى در منزل خود در تهران کشته شدند. اظهار داشت آیت‌الله طالقانی، آیت‌الله شجونی، آیت‌الله مروارید، آیت‌الله منتظرى و عده‌اى دیگر از روحانیون را به علت این که آیت‌الله خمینى را رهبر شیعیان شناخته‌اند بازداشت نموده‌اند.

نظریه رهبر عملیات: یادشدگان سید محمود طالقانی، شیخ جعفر شجونی، علی‌اصغر مروارید و حسینعلى منتظرى می‌باشند که در 316 داراى سابقه‌اند. آذری گیرندگان خبر: 316 ـ ى 3 بایگانى شود. 20 ی/ 2 5756 (س ش208)

ناوبری کتاب