صفحه ۵۵۵

گزارش خبر
به: کل سوم 316یاران امام به روایت اسناد ساواک، کتاب 1، ص492. تاریخ: 26349 از: شیراز شماره:9000 موضوع: وصول 1000273 کشف 1730 کاشف 199

اعلامیه‌اى تحت عنوان (شهیدى از روحانیت) به امضاى حوزة علمیة قم و از طرف شخصى به نام زهرا صدیقى توسط پست مالى براى مجدالدین محلاتى به شیراز واصل و در اعلامیة موصوف اشاره به فوت سید محمدرضا سعیدى خراسانى در زندان قزل‌قلعه شده و اضافه گردیده است جلادان جبار، جنایت دیگرى را مرتکب و یکى از مخلص‌ترین افراد روحانى و مبارز را پس از پانزده روز شکنجة ضد انسانى و وحشیانه به قتل رسانیدند. همچنین اشاره به دستگیرى عده دیگرى از روحانیون منجمله آیت‌الله منتظری، ربانى شیرازی، مروارید، کلانترى و عده‌اى طلاب گردیده و در خاتمه اضافه شده است: شهادت آیت‌الله سعیدى در زیر شکنجه، توقیف و تبعید و شکنجة دیگر روحانیون بزرگ حوزة علمیة قم و تهران، ما را از ادامه راهى که در راه رفاه و آسایش مردم مسلمان ایران و مبارزه بر ضد توطئه‌‌‌هاى استعمار بین المللى در پیش داریم، باز نمی‌دارد. ملاحظات: 1 ـ اعلامیه مورد نظر ضبط گردید. 2 ـ به منظور پیشگیرى در مورد عدم توزیع چنین اعلامیه‌اى اقدامات و پیش‌بینی‌‌‌هاى لازم انجام گردید. ى لحسائی آقاى مجتبوی به قم اطلاع داده شود زهرا صدیقى شناسایى شود

ناوبری کتاب