صفحه ۵۵۳

گزارش خبر
به: 316یاران امام به روایت اسناد ساواک، کتاب 1، ص498. تاریخ: 24349 از: 20ه‍ 3 شماره: 15340/20هـ 3 موضوع: اقدامات حوزة علمیة قم در مورد مرگ سید محمدرضا سعیدی

سید ضیاء الدین اشکورى و میرزا محمدحسین مسجد جامعى به نمایندگى از طرف حوزة علمیة قم امروز به تهران آمده و قصد دارند با تماس با حسن سعید و حاج آقا باقر قمى و شیخ حسین لنکرانى ترتیبى بدهند که تمام علماء تهران جلسه‌‌اى تشکیل داده و نامه‌اى در مورد گرفتارى سعیدى و منتظرى و همچنین مرگ محمدرضا سعیدى تهیه و به پیشگاه شاهنشاه تقدیم و براى دولت نیز ارسال دارند. بدیهى است آنها در نظر دارند در نامه‌اى که ارسال خواهند داشت ضمن خواستارشدن مجازات مرتکبین قتل سعیدى خاطرنشان نمایند که مگر اتهام سعیدى از اتهام سوءقصدکنندگان به جان اعلیحضرت سنگین‌تر بوده که او را بدون محاکمه کشته‌اند.

نظریة منبع: نظرى ندارد

نظریة رهبر عملیات: ترتیبى داده شده که اقدامات افراد مزبور جزء به جزء منعکس گردد. ضمناً به گزارش عملیاتى خبر توجه فرمایند. هرگونه اقدام مستقیم موجب شناسایى منبع خواهد شد. نظریة 20 هـ 3: نظریة رهبر عملیات مورد تأیید است.

ناوبری کتاب