صفحه ۵۵۲

تلگرافات صادره
به: ساواک قمیاران امام به روایت اسناد ساواک، کتاب 16، ص207. تاریخ: 24349 از: مرکز شماره: 1342/316 خیلى فورى

در مورد افرادى که در قم دستگیر شده‌اند و همچنین اشخاصى که ذیل طومارتأیید مرجعیت امام خمینى توسط 12 نفر. را امضاء کرده‌اند کمیسیون امنیت اجتماعى محل تشکیل و به زابل تبعید و نتیجه را اعلام دارند. مقدم

رونوشت برابر اصل و اصل در پرونده 161113 است این رونوشت در پرونده عبدالرحیم ربانى شیرازى بایگانى شود. اوانى 24/3 (س ش205[

ناوبری کتاب