صفحه ۵۵

به عرض رسیده ذیل این اعلامیه را منتظرى هم امضاء کرده است هر دوى اینها در تیرماه جارى براى پیوستن به علماء به تهران رفته بودند. با عرض اینکه دستگیرى این دو نفر ممکن است به طور موقت آنها را بزرگ کند ولى چنانچه دستور بستن بازار برسد دستگیرى این دو نفر و بازداشت آنها لااقل براى چند ماه به منظور عبرت سایرین لازم به نظر می‌رسد در جلسه کمیته اطلاعات استان نیز این موضوع امروز مطرح و مفاد گزارش فوق را تائید نموده‌اند. در این مورد نیز مقرر فرمایید اوامر عالى ابلاغ گردد.

صدقى
ساعت 18 عیناً رمز و مخابره گردید. کلى روحانیون بسطامى (س ش12)

ناوبری کتاب