صفحه ۵۴۸

تلگرافات صادره ـ وارده
به: کل سوم 316یاران امام به روایت اسناد ساواک، کتاب16، ص206؛ بررسى و تحلیلى از نهضت امام خمینی، ج2، ص814، به نقل از پرونده آیت‌الله منتظری، ج3، برگ 127. تاریخ: 23349 از: زنجان شماره: 2005/هـ تقدم: خیلى فوری

ساعت 1200 روز 22349 سید عزالدین موسوى امام جمعه زنجان در مسجد سید که به منبر رفته بود و حدود 200 نفر از بازاریان و طلاب حضور داشتند با بیرون آوردن یک ورقه کاغذ از جیب خود اظهار نمود تعدادى از اهالى بدفعات بمن مراجعه و سئوال نموده‌اند چه کسى اعلم مرجع تقلید است من بارها گفته‌ام که نمی‌توانم اظهارنظر نمایم ولى حالا اعلام میکنم که آیت الله‌ها شیخ حسینعلى منتظرى و ربانى شیرازى و میرزا على مشکینى از قم نوشته‌اند که آقاى خمینى اعلمند ضمناً اضافه نمود این سه نفر را میشناسد و بآنها اعتقاد دارد ولى شخصاً در کنار است و نمی‌تواند اظهار نظر نماید به امام جمعه گفته شد با وجود تذکر قبلى چرا چنین اظهارى نموده است جواب می‌دهد وظیفه شرعى وى حکم کرده است و اضافه نمود که در تهران، قم، مشهد، کاشان و شیراز نیز حکم شرعى صادر شده و رساله آیت‌الله خمینى نیز در این شهرستانها پخش شده است. سجد‌ه‌اى یک نسخه در پرونده عزالدین موسوى است. در پرونده عبدالرحیم ربانى شیرازى بایگانى شود. اوانى 26/3

ناوبری کتاب