صفحه ۵۴۴

از: ساواک قمیاران امام به روایت اسناد ساواک، کتاب 16، ص204. تاریخ: 20349 به: مدیریت کل اداره سوم 316 شماره: 1198/21

درباره: عبدالرحیم ربانى شیرازى و حسینعلى منتظرى
پیرو 1196/316 ـ 20349

فتوکپى یک نسخه طومار تنظیم شده با اظهار نظر صریح فضلا و مدرسین حوزه علمیه قم که طى تلگراف پیروى شده باستحضار رسیده به پیوست تقدیم مقرر فرمائید در ابلاغ نظریه نسبت بدستگیرى سایرین تسریع فرمائید.

رئیس ساواک قم ـ مهران
در پرونده عبدالرحیم ربانى شیرازى بایگانى شود. 21349 اصل در 47898 میباشد.

ناوبری کتاب