صفحه ۵۴۳

به: کل سوم 316سیر مبارزات امام خمینى در آئینة اسناد، ج 11، ص384. تاریخ: 21349 رمز ـ خیلى فوری شماره: 1200/21 عطف: 1227/316 ـ 19349

تاکنون تهیه تلگراف و مخابره آن به مضمون امریه معطوفى تأیید نگردیده، ولى وجود اعلامیه فتوکپى شده عده‌اى از فضلا و محصلین حوزه علمیه قم با اظهار نظر صریح در مورد تعیین مرجع‌تقلید صحیح که طى شماره 1196/21 ـ 20349 تقدیم شد. در اجراى امر حسینعلى منتظرى دستگیرآیت‌الله منتظرى در2131349 بازداشت و به نجف‌آباد تبعید شد و برخى دیگر از امضاءکنندگان بیانیه مرجعیت امام خمینى به مناطق دیگرى تبعید شدند. و ربانى شیرازى در منطقه نبوده که به محض ورود دستگیر خواهد شد. مقرر فرمایید در اعزام افراد گارد تسریع و نظریه عالى را نسبت به دستگیرى سایر امضاکنندگان اعلامیه ابلاغ فرمایید.

مهران
از طرف تقی‌زاده
آقاى زند، تکثیر و روى پرونده منتظرى و ربانى یک نسخه ضبط شود. 23/3 رمز شد. ساعت 0915 ـ 21/3 زمانی (س ش200)

ناوبری کتاب