صفحه ۵۴

شماره: 742 تاریخ: 15742 ساواک مرکز ـ اداره کل سوم فورییاران امام به روایت اسناد ساواک، کتاب 19، ص 43. عطف: 5971 ـ 13742

جناب آقاى نخست وزیر طى دستور رمزى در روز 13742 به استاندارى ابلاغ فرموده‌اند هر کس دکان خود را بسته است به دقت یادداشت کنید به محض برگزارى موکب شاهانه دکان آنها را ببندید و هرگز اجازه باز کردن ندهید و تجاوز از این دستور نباید بشود. در اجراى دستور ساعت 1200 امروز جلسه کمیته اطلاعات استان مطرح پس از مشاوره تصمیم گرفته شد از طریق استاندارى موارد زیر به جناب آقاى نخست وزیر تلگرافى گزارش شود. (براى اجراى دستور دو راه حل به نظر می‌رسد 1ـ از باز کردن مغازه‌‌‌هاى سران بازار جلوگیرى شود 2 ـ از باز کردن کلیه مغازه‌‌‌هاى بازار که در روز 13742 بسته بودند ممانعت به عمل آید. راه حل یکم به نظر اصلح می‌رسد ولى این فرض پیش می‌آید که اگر فقط دکاکین عده‌اى از سران که محرک بوده‌اند بسته شود سایرین هم براى همدردى ببندند که در این صورت نفوذ سرجنبانان بازار زیادتر از حد فعلى خواهد شد. از این جهت اتخاذ راه حل دوم پیش می‌رود ضمن اینکه احتمال داده می‌شود تعداد زیادى از دکاکین خیابان‌‌هاى مجاور بازار هم روى همدردى با بازاریان بسته شود. با عرض اینکه مأمورین انتظامى کاملاً مسلط هستند چنانچه اجازه فرمایند کلیه مغازه‌هائى که روز شنبه 13742 بسته بودند از باز کردن آن جلوگیرى به عمل آمده و در این مورد شدت عمل به کار رود تا به این افسار گسیختگی‌ها خاتمه داده شود مقامات انتظامى شهر اصفهان منتظر پاسخ این تلگراف هستند که دستور را اجرا کنند. در مورد حاج حسین خادمى و حسینعلى منتظرى اوامرى فرموده بودید به عرض می‌رسد این دو نفر در اصفهان و نجف‌آباد جزو روحانیون طراز اول هستند، بدیهى است اهمیت خادمى به مراتب بیشتر از نفر دیگر است. تا به حال هر بار که بازار اصفهان و نجف‌آباد بسته شده به تحریک این دو نفر بوده است. خادمى در جریانات اخیر چندین بار اعلامیه‌هائى به امضاء خود له روحانیون پخش کرده است که یکى از آنان طى گزارش رمز 665ـ 26642

ناوبری کتاب