صفحه ۵۳۱

9. ادامه مرجعیت امام خمینی، اعتراض به سرمایه‌گذاری

فصل 9

سند شماره 228ـ198
(2131349)
اعتراض به سرمایه‌گذارى سرمایه‌داران آمریکایی؛ بازداشت و تبعید مجدد به نجف‌آباد
توطئه تخریب و تضعیف توسط ساواک

ناوبری کتاب