صفحه ۵۳

این تشبثات خلاف قانون را دولت براى حفظ ظاهر و تحریف افکار عمومى جهان به عمل می‌آورد. وظیفه هر مسلمانى است که براى رسوا کردن دستگاه جبار کسانى که مجبوراً کارت به آنها داده شده از دادن رأى خوددارى نمایند و اصلاً در اطراف صندوق‌‌هاى اخذ رأى حاضر نشوند و اجتماع ننمایند بنابراین راه افتضاح این انتصابات را به دنیا ثابت نموده و موجبات رضاى خاطر حضرت ولى عصر(عج) را فراهم نمایند. اصفهان: حسین الموسوى الخادمى ـ محمد احمد آبادى طبیب زاده الاحقر ابوالحسن الموسوى الشمس آبادى ـ حاج سید رضا شفتى الاحقر سید محمدعلى السدهى الابطحى ـ اقل سید ضیاء الدین علاّمه سید محمدرضا روضاتى نجف‌آباد: حسینعلى منتظرى همایون شهر: عبدالجواد الاصفهانى (جبل عاملی) رونوشت برابر اصل می‌باشد. اصل در پرونده کلى روحانیون می‌باشد. (س ش11)

ناوبری کتاب