صفحه ۵۲۵

تاریخ: 19349سیر مبارزات امام خمینى در آئینة اسناد، ج 11، ص378. شماره: 1227/316 از: کل سوم 316

شیخ حسینعلى منتظرى و عبدالرحیم ربانى شیرازى تلگرافى به عنوان خمینى مخابره و او را جانشین حکیم معرفى نموده‌اند. در صورت صحت نامبردگان دستگیر و نتیجه را اعلام دارند. مقدم کشف گردید. ساعت 1900 ـ 19/3 زمانی رونوشت ضمیمه پرونده حسینعلى منتظرى و ربانى شیرازى شد. خلاصه سند صادر شد. 3718 (س ش196[

ناوبری کتاب