صفحه ۵۲۳

گزارش خبر
از: 316 یاران امام به روایت اسناد ساواک، کتاب 16، ص201. تاریخ: 19349

از ساعت 2000 تا 2200 روز 18349 بمناسبت فوت آیت‌الله حکیم مجلسى از طرف جامعه وعاظ تهران در مسجد جامع تهران منعقد و در آن شیخ على اصغر مروارید متن تلگراف دو نفر از روحانیون مقیم قم باسامى عبدالرحیم ربانى شیرازى و حسینعلى منتظرى را که بعنوان خمینى به نجف اشرف مخابره و طى آن آیت‌الله خمینى را بعنوان مرجع تقلید بعد از فوت حکیم معرفى نموده‌اند قرائت نموده است.

توضیح: تصمیم بانجام تشکیل چنین جلسه‌اى بوسیله شش تن از وعاظ افراطى و ناراحت و طرفدار خمینى باسامى شیخ علی‌اصغر مروارید، فضل الله مهدیزاده محلاتی، محمدرضا یاسینی، اعتماد زاده، مهدى کروبى و علی‌اکبر‌ ‌هاشمى رفسنجانى اتخاذ گردیده است. ملاحظات: 1ـ علت عدم اطلاع 20هـ3 در این مورد توضیح خواسته شد. 2ـ شیخ على اصغر مروارید دستگیر و تحت تعقیب قرار گیرد.

پی‌نوشت تیمسار مدیریت کل: 1 ـ برابر نظریه اقدام شود. 2ـ مراتب در بولتن درج گردد.3 ـ چنانچه ربانى و منتظرى چنین تلگرافى کرده‌اند بازداشت گردند. اصل در پرونده حسینعلى منتظرى است. در پرونده عبدالرحیم ربانى بایگانى شود. اوانى 20/3

ناوبری کتاب