صفحه ۵۱۸

گزارش خبر
به: 316سیر مبارزات امام خمینى در آئینة اسناد، ج 11، ص376. تاریخ: 18349 از: 21 شماره: 1176/21 موضوع: تهیه تلگراف تسلیت به خمینی

تلگراف تسلیتى از طرف مدرسین حوزه علمیه قم تهیه و غرضشان توزیع آن در شهرستان‌ها بود که روز 17349 از آن عکسبردارى و در قم و شهرستان‌ها توزیع کرده‌اند. تمام هزینه عکسبردارى و غیره به عهده عبدالرحیم ربانى شیرازى بوده است و طرح نقشه با همکارى او و حسینعلى منتظرى بوده است و امضاء‌‌هاى ذیل آن عبدالرحیم ربانی، حسین نوری، على مشکینی، یحیى انصاری، حسینعلى منتظری، محمد فاضل قفقازی، ناصر مکارم، حسین شب‌زنده‌دار و قریب پنجاه نفر مدرسین است. ماشین عکسبردارى را یا خودشان خریده‌اند یا یکى از مؤسسات که عکسبردارى دارند قبول کرده. امروز محمد جعفرى گیلانى در حالى که تعدادى از همین اعلامیه مدرسین و گیلانی‌ها را در دست داشت به حبیبى الهى خمینى داد و همچنین عامل توزیع‌کننده سالارى یزدى و جعفرى گیلانى و مصطفى شربیانى می‌باشند و بیش از یکصدوپنجاه نسخه هم نبوده است. نظریه منبع: نظرى ندارد.

نظریه رهبر عملیات: مفاد گزارش صحیح است و اخیراً اخبارى در مورد جمع‌آورى امضاء ذیل تلگرافات به خمینى به این ساواک واصل گردیده که حاکى از فعالیت طرفداران خمینى به نفع وى می‌باشد و تاکنون دو فقره تلگراف به پست تحویل گردیده که از مخابره آن جلوگیرى به عمل آمده است و به طورى که شایع است طلاب طرفدار خمینى هر شهرستان جداگانه چنین تلگرافاتى را امضاء می‌کنند که با توجه به موقعیت منطقه اصلح است نسبت به دستگیرى عوامل اصلى تهیه این‌گونه تلگرافات اقدام گردد. شراره

نظریه امنیت داخلی: مفاد گزارش صحیح ضرورت دستگیرى محرکین را پیشنهاد می‌نماید. شرربار

ناوبری کتاب