صفحه ۵۱۷

گزارش خبر
به: 316سیر مبارزات امام خمینى در آئینة اسناد، ج 11، ص374. تاریخ:18349 از: 21 شماره: 1179/21 موضوع: تلگراف تسلیت به خمینی

ساعت 9 شب یکشنبه 17349 در انتهاى صفائیه، اول کوچه ولیعهد، شخصى به نام انصارى دانش‌آموز سال ششم ادبى و برادرزاده شیخ یحیى انصارى شیرازى که از مدرسین و فضلاى حوزه علمیه قم است، اظهار داشت که ربانى شیرازی، شیخ یحیى انصارى به رهبرى حسینعلى منتظرى نجف‌آبادى تلگرافى مبنى بر تسلیت به عراق براى خمینى زدند و اضافه کرد که گمان نمی‌کنم برسانند.

نظریه منبع: نظرى ندارد.

نظریه رهبر عملیات: مفاد گزارش صحیح است. اخیراً تلگرافى به پست تحویل گردیده که حامل آن شخصى به نام عبدالرحمن انصارى بوده است که اصلاً شیرازى و از عوامل ربانى است. سوابق عبدالرحیم ربانى شیرازى و حسینعلى منتظرى از جهت ستاد روشن است. شیخ یحیى انصارى نیز از افراد ناراحت حوزه و از طرفداران پرشور خمینى است که سوابق وى قبلاً به عرض رسیده. به گزارش شماره 3165/21 ـ 29846 مراجعه شود. شراره

نظریه امنیت داخلی: مفاد گزارش صحیح و موضوع تلگراف صحت دارد. دستگیرى عبدالرحمن انصارى ـ تحویل‌دهنده تلگراف به پست ـ براى جلوگیرى از فعالیت‌‌‌هاى بعدى به نفع خمینى ضرورت دارد. (س ش192)

ناوبری کتاب