صفحه ۵۱۶

تاریخ: 18349سیر مبارزات امام خمینى در آئینة اسناد، ج 11، ص375. شماره: 1171/21 به: کل سوم 316 رمز ـ فوری

گزارشات واصله حاکیست که افراد ناراحت حوزه که در رأس آنها عبدالرحیم ربانى شیرازى و حسینعلى منتظرى قرار دارند، دستوراتى نسبت به تنظیم تلگراف تسلیت به خمینى به عوامل خود صادر و صبح جارى یک فقره تلگراف تسلیت به خمینى از طرف فضلا و اساتید شیرازى حوزه علمیه وسیله عبدالرحمن انصارى موضوع 1118/21 ـ 24248 به پست و تلگراف قم تحویل که از مخابره آن جلوگیرى شده. مقرر فرمایید با توجه به مفاد تلگراف شماره 1141/21 ـ 17349 در همین زمینه نظریه عالى را در مورد اینگونه افراد که مبادرت به جمع‌آورى امضا می‌کنند و افراد اشاره شده بالا که وجودشان در موقعیت فعلى در قم ایجاد تحریکاتى می‌کند ابلاغ فرمایند.

مهران
رونوشت به پرونده ربانی، منتظرى وانصارى ضمیمه شد. رمز شد. ساعت 1800 ـ 18349 رمز شد. زمانی 2718 جلد 4 (س ش191)

ناوبری کتاب