صفحه ۵۱۴

گزارش خبر
به: 316سیر مبارزات امام خمینى در آئینة اسناد، ج 11، ص370. تاریخ: 17349 از: 21 شماره: 1173/21 موضوع: پرداخت شهریه از طرف حسینعلى منتظرى به طلاب اصفهانی

روز دوشنبه 11 خرداد، شیخ حسینعلى منتظرى در حجره 37 تحتانى مدرسه فیضیه به طلاب اصفهانى شهریه پرداخت نمود. معیل 30 تومان ـ مجرد 15 تومان)

نظریه منبع: این پول بدون شک از طرف خمینى است و فقط جنبه آزمایشى دارد و مربوط به منتظرى نیست و فقط به نام ایشان است.

نظریه رهبر عملیات: مفاد گزارش منبع صحت دارد. پرداخت شهریه از ناحیه حسینعلى منتظرى که از طرفداران سرسخت خمینى است با توجه به سوابق وى و موقعیت فعلى بی‌دلیل نیست و بایستى در مورد انگیزه پرداخت و منشأ این پول تحقیقات بیشترى معمول گردد. با در نظر گرفتن مقدورات مالى مشارٌ الیه چنانچه پرداخت شهریه در ماه‌‌‌هاى آینده نیز ادامه پیدا کند نظریه منبع مقرون به صحت خواهد بود. شراره

نظریه امنیت داخلی: پرداخت شهریه از طرف منتظرى به طلاب اصفهانى در موقعیت فعلى بی‌مأخذ نمی‌باشد و اگر به جنبه‌‌‌هاى مختلف این اقدام توجه شود بایستى این موضوع را در نظر داشت که منتظرى از افراد باسابقه و از فعالین پرشور طرفدار خمینى می‌باشد و اقدام پرداخت شهریه مشارٌالیه تقریباً ایجاد آمادگى و تقویت فکرى براى طرفداران خمینى خواهد شد و بایستى دید که پرداخت شهریه ایشان در ماه‌‌‌هاى دیگر ادامه دارد یا خیر. شراره

ناوبری کتاب