صفحه ۵۱

حسن النجفى الرفسنجانى ـ کازرون: الاحقر پیشوائى کازرونی. قزوین: ابوالحسن الحسینى قزوینی. نجف‌آباد: حسینعلى منتظرى نجف‌آبادی. یزد: الاحقر محمد صدوقى یزدی. اردکان: روح الله خاتمی، تبریز: الاحقر عبدالله مجتهدى ـ عبدالعلى موسوی.

این قطعنامه از طرف علماى بزرگ ایران که به منظور حمایت از ملت مسلمان ایران به تهران حرکت کرده‌اند در تاریخ 2 ربیع‌الاخر 1383 مطابق 31542 صادر گردید. در حالى که بسیارى از آقایان علما در اثر فشار و تهدیدات جابرانه دولت مستبد ظالم قبل از امضا مجبور به ترک تهران شده‌اند. (س ش10)

ناوبری کتاب