صفحه ۵۰۴

داغ و پرحرارت صحبت کرده است که حدى ندارد خداى او را حفظ کند. ملاحظات:

توضیح منبع خبر: براتعلى استکى روز 10149 وسیله قطار مشهد را به قصد تهران ترک نموده و به طورى که خودش بیان می‌نماید بلادرنگ عازم محل اقامت خود نجف‌آباد اصفهان است. نامبرده روز 8149 قریب نیم ساعت با میلانى در خلوت به‌طور خصوصى مذاکره و گفتگو نموده که از چگونگى اظهارات وى اطلاعى به دست نیامد.

نظریه منبع خبر: استنباط می‌گردد چگونگى گفتار وى با میلانى از قبیل همین حرف‌هائى است که خود را طرفدار روحانیون مخالف دولت معرفى نموده و یا درباره اقدامات روحانیون مخالف در اصفهان بوده باشد.

نظریه رهبر عملیات: اعمال و رفتار این شخص همین منبع افتخارى زیر دید بوده، به جز تماس و ملاقات با میلانى با کسى دیگر تماس نداشته است. نسبت به صحت و سقم اظهارات مشارالیه نمی‌توان اظهار نظر نمود. یک نسخه از خبر مزبور جهت ارسال به ساواک اصفهان براى تعیین صحت و سقم و هرگونه اقدام مقتضى به پیوست تقدیم است. مقرر فرمائید به گزارش عملیاتى خبر مراجعه فرمایند.

گیرندگان خبر: ساواک اصفهان جهت اطلاع و هرگونه اقدام لازم. رونوشت برابر اصل است اصل در 91496 می‌باشد.

ناوبری کتاب