صفحه ۵۰۳

گزارش خبر
به: 316امام خمینى در آئینه اسناد، ج 14، ص381. تاریخ: 12149 از: 9 ى شماره: 10026/9 ی منبع: مصطفوی(همکار افتخاری) موضوع: اظهارات براتعلى استکى اهل نجف‌آباد اصفهان بر له خمینی

ساعت 0950 صبح روز 8149 شخصى که خود را براتعلى استکى اهل و ساکن نجف‌آباد اصفهان شغل رفوگرى معرفى می‌نماید، در منزل آیت‌الله میلانى اتاق انتظار اظهار می‌نماید "من همه علما را زیارت کردم به جز آیت‌الله میلانى و خمینی، ولى مقلد آیت‌الله خمینى هستم". یکى از طلابى که در اتاق انتظار میلانى اظهارات نامبرده را استماع نموده سؤال می‌نماید "مگر خمینى در اصفهان هم مقلد طرفدار دارد؟ استکى اظهار می‌نماید علاوه بر اینکه آقاى خمینى در اصفهان مقلد دارد نماینده رسمى هم به نام حاج ابوالقاسم موحدیان دارد که اکثر مردم اصفهان که مقلد و طرفدار خمینى هستند سهم امام و خمس خود را به وسیله موحدیان براى خمینى می‌فرستند. آقاى مصطفى دیباجى اهل سده اصفهان چند سال پیش خدمت آقاى خمینى رسیده بودند و دو عدد از رساله‌‌‌هاى آقا را با خود آوردند که یکى را به من دادند و یکى از آن رساله‌ها را براى خودش نگهداشت. فقط عکس بزرگى از آیت‌الله خمینى در منزل خود دارم که عکس تمام علماء را در اطراف آن عکس گذاشته‌ام. یکى دیگر از طرفداران و فدائیان آقاى خمینى شیخ حسینعلى منتظرى ساکن نجف‌آباد می‌باشد که یک مرتبه 11 ماه و دفعه دیگر مدت سه سال در زندان بوده و امسال هم مأمورین نگذاشتند ایشان منبر بروند و ایشان هم فرمودند پس من هم نماز جماعتم را نمی‌خوانم. براتعلى استکى ساعت 0840 صبح روز 9149 در کوچه پیر پالاندوز اظهار می‌نماید که آیت‌الله میلانى را زیارت کردم. روز دوشنبه10149 به اصفهان می‌روم فقط یک آرزو دارم و آن این است که نمیرم تا چشمم به جمال آیت‌الله خمینى روشن گردد. خمینى مرجع عالیقدرى که دنیا را زنده کرد. هزار سال دیگر دست استعمارگران را کوتاه کرد. شما خیال می‌کنید این کارخانه ذوب آهن را که به ایران آوردند، این اقدام از طرف آیت‌الله خمینى بود که شاه گفت اگر می‌خواهى بیکاره‌ها از خیابان‌ها جمع شوند کارخانه ذوب آهن را به ایران بیاور اگر پاى گفتار این مرد مبارز و مجاهد باشى دیوانه می‌شوى در اصفهان بعضى از فدائیان آقا نوار سخنرانی‌‌‌هاى ایشان را دارند نمی‌دانید؟ به قدرى آقا تند و

ناوبری کتاب