صفحه ۵۰۲

به: 316یاران امام به روایت اسناد ساواک، کتاب1، ص407. تاریخ: 191248 از: 20 ه‍ 3 شماره: 60591/20هـ3

جلسة روز‌‌هاى پنجشنبه عده‌اى از روحانیون

از ساعت 1300 الى 1600 روز 141248 جلسه‌اى با شرکت شیخ مهدى مجیدی، شیخ حسین کاشانی، شیخ فضل الله کریمی، امیر صادقی، فصیحی، و شیخ حسینعلى منتظرى در منزل سید محمدرضا سعیدى تشکیل گردید. در این جلسة مطالب حادى عنوان نشد.

توضیح منبع: شیخ فضل الله کریمى یکى از دوستان خمینى است که در نجف در مدرسه آیت‌الله بروجردى بوده و اخیراً به تهران آمده است و در شمیران سکونت دارد. فصیحى سیدى است که در حدود 45 سال دارد و در تهران، سید ملک خاتون، امام جماعت است.

نصر الدین امیر صادقى روضه خوان و در جریان 15 خرداد سال 42 با جماعت اهل منبر تهران در زندان بوده است.

نظریة منبع: باحتمال قوى جزوه 5 و6 سخنرانى خمینى را شیخ فضل الله کریمى به تهران آورده است.

نظریة رهبر عملیات: رهبر عملیات نظرى ندارد. نظریة 20 هـ3: 20ه‍3 نظرى ندارد. (س ش184)

ناوبری کتاب