صفحه ۵۰۰

به: 316یاران امام به روایت اسناد ساواک، کتاب 1، ص384. تاریخ: 21148 از: 20‍ ه‍ 3 موضوع: سید محمدرضا سعیدى

نامبردة بالا در یک مذاکرة خصوصى به خزعلى اظهار داشته است: روز پنجشنبه 21148 براى دیدن دوستان، به قم مشرف شدم ولى چون طرف نتوانسته بود همه رفقا را خبر کند، انشاء الله پنجشنبه مجدداً به قم مسافرت خواهم نمود.

نظریة رهبر عملیات: سید محمدرضا سعیدى در قم منزل شیخ حسینعلى منتظرى یا شیخ عبدالرحیم ربانى شیرازى و یا خزعلى وارد خواهد شد. مقرر فرمایند چنانچه مشارالیه روز پنجشنبه 91148 به آن شهرستان عزیمت نمود ساواک قم از وى مراقبت نماید. آسامى

نظریة 20 ه‍ 3: 20ه‍ 3 نظرى ندارد. 1- مراتب از ساواک قم در مورد عزیمت وى به آن منطقه استعلام و مسافرت آینده او منعکس شود. 2- چگونگى روشن و بهره‌بردارى شود.

ناوبری کتاب