صفحه ۵۰

اعلام تحت مراقبت شدید و محاصره واقع شده و مردم از ملاقات و مراجعه به آنان ممنوع. حضرت آیت‌الله خمینى مدظله را یک روز فقط به منظور تخدیر اعصاب مردم و صحنه سازى از زندان آزاد کردند ولى بلافاصله ایشان را محصور نمودند و در حقیقت از زندانى به زندان دیگر منتقل شدند. علماء اعلام که رهبران ملتند نمی‌توانند نظریات رهبران خودشان را آزادانه به وسیله اعلامیه‌ها چاپ و به مردم ابلاغ کنند. چاپخانه‌ها کنترل و پخش کنندگان اعلامیه‌‌‌هاى علماء تحت شکنجه و فشار شدید مقامات پلیسى و سازمان‌‌‌هاى امنیت قرار می‌گیرند و نسبت به آن‌ها از هیچ گونه شکنجه و آزار دریغ ندارند. وعاظ و اهل منبر در انجام وظایف دینى آزاد نمی‌باشند. گویندگان و رجال صالح و اساتید و دانشجویان و بسیارى از طبقات دیگر به جرم طلب آزادى و حکومت قانون زندانى و گرفتارند. مقامات پلیسى و سازمان امنیت و حکومت نظامى با پیش کشیدن محاکمان قلابى و دیگر موجبات ارعاب و تهدید، ترس و وحشت فوق العاده در مردم ایجاد و براى احدى فرصت اظهار عقیده باقى نگذاشته فقط به افراد مشکوک و یا افرادى ضعیف و ناتوانى که آب و نان و قوت عائله آن‌ها در اختیار عمال دولت است و نمی‌توانند از دستورات مأمورین دولت تخلف کنند اجازه داده می‌شود که به نفع دولت و کاندیدا‌‌هاى مورد نظر دستگاه تظاهرات و سخنرانى کنند. با این وضع حاضر هم اکنون نتیجه انتخابات معلوم است و به طور یقین پیش بینى می‌شود صددرصد افراد فاسد و مزدور از صندوق‌‌ها بیرون خواهند آمد و شرکت مسلمانان و متدینین در انتخاباتى که با اعمال نفوذ تؤام و در محیط وحشت و خفقان انجام می‌شود جز تضییع وقت ثمرى نخواهد داشت. بلکه برادران دینى متوجه باشند که در وضع حاضر هر نوع فعالیت انتخاباتى از قبیل شرکت در تظاهرات و اجتماعات ساختگى و کاندیدا شدن و رأى دادن و عضو انجمن‌‌‌هاى فرمایشى شدن موجب تقویت دستگاه دیکتاتور جبار و سرپوشى بر جرایم و قانون شکنى آنان قرار دارد و مسلماً مخالف دستورات شریعت اسلام است.

السلام على من اتبع الهدى

اصفهان: حسین الموسوى الخادمى ـ عبدالجواد اصفهانی. اهواز: سید مصطفى علم الهدى ـ حاج سید مرتضى الموسوى علم الهدی. داراب: محمد على حسینى نسابه داربى ـ محمدعلى عندلیبی. رفسنجان: الاحقر محمد‌ ‌هاشمیان رفسنجانی. رشت: الحاج بحرالعلوم ـ الحاج سید محمود ضیابری. شیراز: محمد جعفر طاهرى موسوى ـ محی‌الدین حائرى ـ صدرالدین حائرى ـ الاحقر سید محمد امام ـ محمود علوى ـ الاحقر على آل یقطین ـ حسین حسینى یزدی. زنجان: حاج سید عزالدین حسینى (امام جمعه). خرم‌آباد: حاج سیدعیسى جزائری. کرمان: الاحقر علی‌اصغر صالحى کرمانى ـ محمد

ناوبری کتاب