صفحه ۴۹۹

تاریخ: 221048سیر مبارزات امام خمینى در آیینه اسناد، ج11، ص 343. شماره: 17816/20 ی3 منبع: 2986 موضوع: شیخ حسینعلى منتظری

اخیراً طرفداران خمینى فعالیت می‌کنند که به جلسات درس شیخ حسینعلى منتظرى در قم رونقى بدهند و طلاب جوان و درس‌خوان را تحریک می‌کنند که در این جلسات شرکت نمایند و با عقاید وى آشنا شوند زیرا در جریانات گذشته کسانى براى خمینى خوب کار کردند که با درس وى مأنوس بودند افرادى که فعلاً در جلسات درس منتظرى شرکت می‌نمایند عبارتند از سید سبحان قمی، جعفرى گیلانی، سادات طباطبایى اردستانی، شیخ عبدالعلى اصفهانى که یکى از طرفداران و نزدیکان خمینى است و عده‌اى از طلاب نجف‌آباد.

نظریه منبع: براى جلوگیرى از تجمع طرفداران خمینى و شرکت آنها در جلسات درس منتظرى باید به نحو مقتضى از شیخ مرتضى حائرى و حاج میرزا‌‌هاشم آملى حمایت نمود تا طلاب بیشر به طرف آنها گرایش داشته باشند و با اینکه حائرى پدرزن سید مصطفى خمینى است باطناً با او خوب نیست و اختلافاتى با هم دارند و در حال حاضر وجهه حائرى در بین طلاب طرفدار خمینى بیشتر از منتظرى است و باز هم باید او را تقویت نمود.

نظریه رهبر عملیات: رهبر عملیات نظرى ندارد. آزرم نظریه 20 ى 3: 20 ى 3 نظرى ندارد. اصل در گلاسه 47897 بایگانى است. در پرونده آیت‌الله خمینى بایگانى شود. رونوشت برابر اصل است. 11/11 (س ش182)

ناوبری کتاب