صفحه ۴۹۷

شهربانى قم
فورى
از: شهربانى قممدرسه فیضیه به روایت اسناد ساواک، ص258. تاریخ: 110 1348 به: ریاست سازمان اطلاعات و امنیت شهرستان قم شماره: 5178/5
درباره: اقامه نماز جماعت و درس حوزه علمیه

پیرو مذاکرات حضورى آقایان مشروحه زیر از تاریخ‌‌‌هاى معینه بعلل مندرج به درس و نماز حاضر نگردیده‌اند. 1 ـ آقاى شیخ میرزا‌‌هاشم اردشیر لاریجانى معروف به آملی، به درس و نماز 2 ـ شیخ على اکبر فیض معروف به مشگینی، درس 3 ـ شیخ حسینعلى منتظری، درس 4 ـ شیخ محمد موحدى گیلانى معروف به لنکرانی، درس 5 ـ شیخ مرتضى حائرى یکى از ائمه جماعت امام، نماز از تاریخ 30948 6 ـ سید على محقق احمد آبادى امام جماعت مسجد مسگرها در بازار، نماز از تاریخ 30948 7 ـ سید حسین بدلا یکى از ائمه جماعت مسجد امام، چند روز به علت بیمارى 8 ـ شیخ مهدى فیض یکى از ائمه جماعت مسجد امام، از ظهر 11048 9 ـ سید محمد على روحانى یکى از ائمه جماعت مسجد امام، روز 11048 بعلت مسافرت. 10ـ سید حسین پیشوائى یکى از ائمه جماعت مسجد امام، روز 11048 بعلت مسافرت که تصور میرود بجز ردیف 7 و 9 به پیروى از آقاى گلپایگانى بدرس و نماز حاضر نشده‌اند مراتب جهت بررسى اعلام می‌گردد.

رئیس شهربانى قم ـ سرهنگ درخشانفر

ناوبری کتاب