صفحه ۴۹۶

گزارش خبر
به: 316 یاران امام به روایت اسناد ساواک، کتاب 1، ص352 تاریخ: 14848 از: 20ه‍ 3 شماره:16406/20هـ3 موضوع: سید محمدرضا سعیدی

نامبردة بالا در تاریخ 11848 به قم عزیمت و روز بعد به تهران مراجعت نمود. مشارالیه در قم با شیخ حسینعلى منتظرى تماس گرفته است. نظریة رهبر عملیات: رهبر عملیات نظرى ندارد. پاستور نظریة 20ه‍ 3: 20ه‍ 3 نظرى ندارد. از ساواک قم در مورد ملاقات وى با منتظرى و مذاکرات مطروحه اطلاعات لازم استعلام شود. (س ش180)

ناوبری کتاب