صفحه ۴۹۴

رونوشت گزارش خبر شماره 3685 ـ 8548 منبع ـ 1943 موضوع ـ شیخ حسینعلى منتظری پیرو شماره 3650 ـ 1548

نامبرده بالا در ساعت 0700 صبح روز 29448 از منزل خارج و بمسجد کوچه شاه رفته پس از تدریس طلاب در ساعت 0830 به کتابخانه الحجتیه الحجة رفته وبا شیخ عباس ایزدى تماس حاصل و در ساعت 1030 بمنزل مراجعت و نیز درساعت 1930 براى نماز از منزل خارج و بمسجد جامع رفته و پس از نماز قدرى مسائل دینى براى نمازگزاران بیان نموده و در ساعت 2130 بمنزل مراجعت نموده است.

روز30448 شیخ محمدرضا شریعتى فرزند محمد صادق اهل قم باتفاق سیدباقر حسینى در مسجد جامع با مشارالیه ملاقات و پس از نماز با چند نفر از طلاب و وعاظ بمنزل مراجعت نموده است.

3 ـ در ساعت 0920 روز 3548 نامبرده باتفاق شیخ عباس ایزدى و شیخ نعمت‌اله صالحى و چند نفر از طلاب با اتومبیل سوارى شماره 3473 اصفهان برانندگى اسداله رجائى حاجى آبادى به 12 کیلومترى نجف‌آباد(حاجى آباد) بدیدن یک نفر از طلاب بنام حاج قاسمعلى آیت که از زیارت مشهد مراجعت نموده رفته و در ساعت 1700 به نجف‌آباد مراجعت کرده است.

ساعت 1110 روز 4548 مشارالیه باصفهان وارد و در منزل آقای‌ ‌هاشمى دامادش واقع در خیابان ‌‌هاتف کوچه سید العراقین سکونت نموده و پس از صرف نهار به دستگرد خیار عزیمت و شب را در منزل حاج سید عباس نیرى کارگر کارخانه صنایع پشم قسمت انبار قطعات یدکى بیتوته نموده و ساعت 30/5 صبح منزل مذکور را ترک نموده است.

ملاحظات ـ نظریه منبع با مراقبتى که از وى به عمل می‌آید به نظر میرسد که اخیرا تغییراتى در رویه شود ایجاد نموده و ملاقات‌ها و تماس‌‌‌هاى او عادى و کم شده است.

نظریه رهبر عملیات ـ مراقبت از وى کماکان ادامه دارد. در صورت مشاهده عمل خلافى مراتب باستحضار خواهد رسید. رونوشت برابر اصل است.

ناوبری کتاب