صفحه ۴۹۳

فورى
تلگرافات صادره
به: ساواک اصفهان از: مرکز

طبق اطلاعات شیخ حسینعلى منتظرى باتفاق دامادش سیدهادی‌ ‌هاشمى از روحانیون ناراحت قم به آن شهرستان عزیمت نموده‌اند دستور فرمایید با تمام امکانات از نامبردگان مراقبت لازم معمول و نتیجه را ضمن تعیین تاریخ مراجعتشان اعلام دارند. مقدم 80568 رونوشت برابر اصل است ـ اصل در پرونده 47898 بایگانى است. در پرونده سید‌‌هادى ‌‌هاشمى بایگانى شود. 1893/316ـ5448 (س ش178)

ناوبری کتاب