صفحه ۴۹۲

تلگراف

رونوشت تلگراف شماره 1680/21 ـ4448 از قم ـ ردیف 8 ـ تعداد کلمات 30 ـ تاریخ اصل 4448 ـ ملاحظات 1705 ـ تاریخ وصول 4448

فورى کل سوم 316 عطف 1784/316 ـ29348 جمع روز جارى شیخ حسینعلى منتظرى باتفاق دامادش سید‌‌هادی‌ ‌هاشمى با اتوبوس به اصفهان عزیمت نمودند. رونوشت برابر اصل است ـ اصل در پرونده 47898 بایگانى است. در پروند سید‌‌هادی‌‌هاشمى بایگانى شود. 5448 (س ش177)

ناوبری کتاب