صفحه ۴۹۰

به: ریاست ساواک قمیاران امام به روایت اسناد ساواک، کتاب 16، ص 185. تاریخ: 3448 از: اداره کل سوم شماره: 1851/316

درباره: مسافرت عبدالرحیم ربانى شیرازى و شیخ حسینعلى منتظرى

نامبردگان بالا از چند روز پیش بتهران آمده و در منزل سید محمدرضا سعیدى اقامت نموده‌اند با توجه باینکه این دو در گذشته داراى فعالیت مضره مشکوکى بوده و هم اکنون نیز بفعالیت‌‌هاى خود ادامه میدهند همانطوریکه اعلام گردیده بایستى دقیقاً اعمال و تماس‌‌هاى آنان را تحت نظر قرار گیرد علیهذا خواهشمند است دستور فرمائید چگونگى عدم اطلاع آن ساواک را از موضوع مسافرت نامبردگان به تهران و عدم انعکاس به مرکز روشن و نتیجه را باین اداره کل اعلام دارند. مدیر کل اداره سوم. مقدم ارئیس بخش 316 ـ ازغندى رئیس اداره یکم عملیات و بررسی. ثابتى رونوشت برابر با اصل است. اصل در پرونده 47898 بایگانى است. در پرونده عبدالرحیم ربانى شیرازى بایگانى شود.

ناوبری کتاب