صفحه ۴۹

جامعه روحانیت ایران شرکت در انتخابات فرمایشى را جایز نمی‌داندسیر مبارزات امام خمینى در آئینة اسناد، ج 2، ص154.

تاریخ:31542
بسم الله الرحمن الرحیم

ملت مسلمان و ستمدیده ایران! در جواب سؤالات متعددى که به وسایل مختلف در موضوع انتخابات نموده‌اید علماء و روحانیون وظیفه خود می‌دانند بدین وسیله نظریه خودشان را صریحاً اعلام ‌دارند. چنانچه می‌دانید حکومت ایران مشروطه و متکى به قانون اساسى است و تعطیل مجلسین از نظر قانون و به اعتراف هیأت حاکمه گناه بزرگى می‌باشد و علماى اعلام نیز به حکم وظیفه حمایت از عدالت با تبدیل حکومت اجتماعى به حکومت فردى جداً مخالفند و استقرار مشروطیت و حکومت ملى فقط با انتخابات صحیح و آزاد که با نظارت خود مردم انجام شود میسر است. ولى متأسفانه دستگاه موجود دست به تهیه مقدمات انتخاباتى زده است که اولاًـ با تصویب‌نامه‌‌‌هاى خلق الساعه مواردى از قانون انتخابات را تغییر داده و بر حسب اصل بیست و هفتم متمم قانون اساسى تصویب‌نامه‌هایى که به تصویب مجلسین و علماى طراز اول نرسیده باشد باطل و ارزش قانونى نخواهد داشت.

ثانیاًـ آئین‌نامه جدید انتخابات که ساخته و پرداخته خود دستگاه است، علاوه بر اینکه قانونیت ندارد (و قهراً مجلسین و تمام قوانین مصوبه آن که متکى به این آئین نامه باشد بی‌ارزش خواهد بود) به شکلى ترتیب داده شده که کمترین نظارتى از طرف مردم بر جریان این امر ممکن نیست. توزیع کارت‌‌‌هاى الکترال به دست نماینده آمار و دو نفر از اهالى محل است که از طرف فرماندار یا بخشدار محل تعیین می‌گردند. ورقه‌‌‌هاى آراء نیز باید قانوناً بی‌نشان باشند ولى برحسب آئین نامه جدید مارک وزارت کشور بر پشت آن‌ها چاپ و به مهر هیئت سه نفرى ممهور است و رأی‌دهنده خود را منحصراً روى همین اوراق نشان‌دار باید بنویسد و با این ماده خواسته‌اند مأمورین دولت و کارگران نتوانند برخلاف تحمیل کارفرمایان و رؤساى خود آراء واقعى خود را محرمانه در صندوق بریزند.

و ثالثاً انتخابات باید در محیط آرام و آزاد انجام شود و به همه طبقات اجازه همه نوع فعالیت انتخاباتى داده شود. در صورتى که در حال حاضر محیط ایران محیط خفقان و اختناق شده و هر نوع آزادى از مردم مسلمان این مملکت که اکثریت قاطع را تشکیل می‌دهند سلب شده، نه اجتماع و سخنرانى آزاد و نه روزنامه آزاد دارند. منازل مراجع تقلید و علماى

ناوبری کتاب