صفحه ۴۸۹

گزارش خبر
به: 316 یاران امام به روایت اسناد ساواک، کتاب 37، ص108. تاریخ: 29348 از: 20ى 3 شماره: 13842/20ی3
موضوع: محمد منتظرى
عطف 768/316 ـ 8248 و 694/316 ـ 4248 ‌

نامبرده بالا از روزى که از زندان مرخص شده است به طور مرتب بین تهران و قم و اصفهان در مسافرت است و حداکثر یک هفته بیشتر در شهرستانهاى مذکور توقف نمی‌کند، در تهران هر روز منزل یکى از دوستان خود می‌باشد و شغل معینى ندارد.

مشارالیه در تاریخ 27/3 راجع به پدر خود شیخ حسینعلى منتظرى اظهار داشت محدودیت‌هایى براى پدرم و ربانى شیرازى درقم فراهم شده بود، به منزل پدرم کسى را راه نمی‌دادند وکسانى که به خانه ربانى رفت و آمد داشته تحت مراقبت بودند ولى اخیراً این مانع رفع شده است و پدرم به قم مسافرت کرده است. (س ش175)

ناوبری کتاب